Draudzes dievkalpojumi

Sarunas Dieva Vārda gaismā – 2

Izturi ciešanas līdz galam.

Šodien tik daudz kristieši cieš no slimībām, pārbaudījumiem, sāpēm, depresijas, zaudējumiem.

Jēzus teica; Mt.24;13 Bet, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts.

Ne visi var izturēt līdz galam. Kāpēc ne visi?

Tikai tāpēc, ka nav pilnīga nodošanās Dievam. Tāpēc, ka nepazīst savu Radītāju. Jo Dievs saka, ka viņš neuzliek vairāk ciešanas ko cilvēks nevar panest. Dieva Vārds neapsola, ka ciešanu nebūs.

Jņ.16;33 To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!”

Jēzus nekad neteica, ka mums nebūs bēdas un ciešanas.

Kā tu satiec savu tuksnesi?

Piemēram: ārsts pasaka ka tev ir vēzis. Daudzi patiesībā nenomirst no vēža, bet bailēm, depresijas ka ir vēzis. Bet ja esi Jēzū Kristū, bailes nav jo visa dzīve ir atdota Tam Kungam.

Daudzu gadu atpakaļ ārsti nedrīkstēja slimniekam pateikt ka ir vēzis, lai netraumētu.

Dievs ieved tuksnesī, tev ir izvēle izturēt līdz galam, vai teikt: tas nav priekš manis pārņemot naidu pilnu, gan pret līdzcilvēkiem un pat apvainojot Dievu un neizejot no sarūgtinājumiem. Tāds cilvēks aiziet bojā. Bet kas iztur līdz galam, pateicībā uz Dievu no tuksneša iziet pilnīgi izmainīti. Tādus Dievs var lietot spēkā un tāds cilvēks var palīdzēt arī citiem iznest ciešanas un sāpes. Nav jāgriežas pie pasaules psihologiem..

Rom;5;3 Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību,

Daudzi domā ka ciešanas ir grēku dēļ. Ne vienmēr tas tā ir. Daudzi negrib ciest bet dzīvot tikai labklājībā, priekā un laimē.

Nekad nepaļaujies uz sevi. Beidz sevi žēlot. Paļaujies ticībā tikai uz Dievu. Nekad nešaubies, uzticies Dievam, neatkarīgi kādā garīgā tuksnesī esi. Jo tas rada izturību. Saku vēlreiz: Dievs grib lietot tevi Savam darbam.

2.Tim.4; 5 Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.

Ja Jēzus cieta arī mums nākas ciest, lai grēcīgā miesa nomirtu un mūsos dzīvotu Jēzus.

Ēb.5;7 Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm

Ja Dievs mīl, kāpēc jācieš?

Vai mēs savus bērnus neperam par viņu palaidnībām? Vai tāpēc mēs viņus nemīlam?

Ēb.12;6,7 Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem. – Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca?

Lūk tā, Dievs mūs ļoti mīl, lai mēs nepazustu, lai sātans mūs neiznīcinātu. Dievam ir labs prāts uz mums.

Sal.p.3;12 jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu.

Paskatāmies uz Pāvela dzīvi un viņa kalpošanu. Visiem mums patīk lasīt apustuļa darbus. Lasīt par zīmēm un brīnumiem.

Bet bez ciešanām un pazemības, Dievs nevar lietot, jo ir daudz mūsos ES.

Dievs teica Ananijam:

Ap.d.9;15-16 Bet Tas Kungs viņam sacīja: “Ej, jo viņš Man ir izredzēts ierocis nest Manu Vārdu tautu, ķēniņu un Israēla bērnu priekšā. Jo Es viņam rādīšu, cik daudz viņam Mana Vārda dēļ jācieš.”

Pāvela dzīve bija pilna ciešanas. Bet ciešanās viņš slavēja Dievu un dziedāja slavas dziesmas Dievam. Arī tavām ciešanām, tavam tuksnesim Dievam ir mērķis- izturi līdz galam.

TAD KAD GRĒKS MIESĀ MIRST, Jēzus dzīvība paliek mūsos,Jēzus mūsos.

Nekad netiesā kristieti redzot ka tas cieš slimībās, sāpēs un ciešanās. Tev nebūs meklēt viņu grēkus. Dievs viņu gatavo savai slavai, lieliem Dieva darbiem. Izturi ciešanas līdz galam, bez ticības paļāvības uz Dievu nav iespējams izturēt.

Izturi ciešanas līdz galam, lai Dieva godība apsedz tevi.

Tikai pie izmainīta rakstura tuksnesī to var izturēt līdz galam, jo Dievs ir ar tevi. Pirmie kristieši, izturēja un arī mēs to varam.

Ēb.11; 36-37 Citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitienus, pat arī važas un cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciezdami, spaidīti, mocīti;

Caur tuksnesi tu tiec izmainīts.

Jēk.1;2-4 Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.

Meklē Dieva prātu, arī tad, kad esi bēdīgs, un sirdī nav prieka. Paļaujies tikai uz Jēzu Kristu, tad ciešanu nasta būs viegla, jo Dievs ir ar tevi.

 

Mācītāja Terēze Ivaško)

Palaid brīvībā savējo.

 

Daudz gadu atpakaļ tas bija, es atceros savu pirmo mācītāju, tur garīgi arī uzaugu draudzē 20 gadus. Reiz mācītājs teica:,,Tavās rokās ir brīnums, cilvēku glābšanu liktenis…,,

Pēdējā laikā daudz sludinu par pestīšanu, glābšanu. Mēs katrs esam evaņģēlists, ja Jēzu esam pieņēmuši par savu Kungu un Glābēju.

Pasludini un palaid brīvībā savējo. Mūsu rokās ir Dieva svaidīts brīnums, lai līdzcilvēki neaizietu pazušanā, bet pieņemtu glābšanu.

Ir divi ceļi, viens aiziet uz debesīm, otrs uz elli. Citu vidusceļa nav.

Daudzi cilvēki šodien atrodas verdzībā. Velns apstulbo sirdis un viņi nodzīvo visu mūžu un nezin ka ir bijuši verdzībā.

Kāpēc? Tāpēc ka nebija viņiem, kas to pasaka. Uz ielas paejot garām nepasakot neko par Jēzu Kristu. Tad dzirdi ka tas jau ir miris. Ir laiks palaist brīvībā savējo.

Eceh.3;18-21

kad Es saku bezdievim: tev jāmirst! – un tu to nepamāci un nebrīdini, lai bezdievis atgrieztos no sava ļaunā ceļa un tas paliktu dzīvs, tad bezdievis gan nomirs savos grēkos, bet viņa asinis Es prasīšu no tavas rokas.
Bet, kad tu bezdievi būsi pamācījis un viņš tomēr neatstājas no savas bezdievības un sava ļaunā ceļa, tad viņš nomirs savos grēkos, bet tu izglābsi savu dzīvību.
Kad taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu un Es nostāšos pret viņu, viņš mirs. Kad tu viņu nebūsi pamācījis, viņš nomirs savos grēkos. Viņa taisnību, ko tas darījis, vairs nepieminēs. Bet viņa asinis Es prasīšu no tavas rokas.
Bet, kad tu pamācīsi taisno negrēkot un viņš negrēkos, tad viņš paliks dzīvs, tādēļ ka pieņēma pamācību, un tu būsi izglābis savu dzīvību.”

Dievs prasīs no mums, no mūsu rokas. Dievs caur Jēzu Kristu ir devis mums visu nepieciešamo, lai pasludinātu evaņģēlija vēsti un palaist brīvībā savējo. Savējie ir visur mums apkārt, gan darbā, gan mājās, gan tie, kam mēs katru dienu paejam garām.

Katram Dievs ir devis garīgu dāvanu. Gribu teikt tev, nebaidies lūgt par citiem, Dievs grib tevi lietot.

Liecības.

Kāda māsa man pazvanīja un bija ļoti priecīga. Balss bija prieka pilna. Šai masai bija pazvanījusi kāda sieviete bēdu satriekta un lūdza lai viņa caur telefonu palūdz par viņu. Kaut gan viņa nekad nebija lūgusi, jo vienmēr bija baidījusies par nesakarīgu lūgšanu un kad Dievs viņu nelietos tā, kā lieto citus. Bet otra telefona galā šo sievieti Dievs bija spēcīgi aizskāris caur šo māsu lūgšanu.

*

Svētais Gars bija pamudinājis Inesi apciemot kādu patālu radinieku kas jau ilgāku laiku bija slims. Inese domāja: šodien nē, man nav laika aiziešu rīt.

No rītus pienāca zvans ar sēru vēsti, ka radinieks nakti nomiris.

*

Vai esi padomājis kur šis radinieks aiziet bez Jēzus Kristus? Pat pēdējā brīdī neviens nepateica ka glābšana ir Jēzū. Vienkārši nav laika? Kur šis cilvēks pavadīs mūžību? Dievs teica: ,,Bet viņa asinis Es prasīšu no tavas rokas,,

Kāpēc arvien daudzi saka ka ir par vecu sludināt evaņģēliju? Dievs aicināja Mozu 80 gadu vecumā kas arī teica:

2.Moz4;10-13 Tad Mozus sacīja uz To Kungu: “Ak, Kungs, es neesmu runātājs, tāds neesmu bijis vakar, tāds neesmu arī šodien, kopš Tu runāji ar Savu kalpu, bet man ir grūta valoda un neveikla mēle.” Bet Tas Kungs sacīja viņam: “Kas cilvēkam muti devis? Un kas dara mēmu vai kurlu, vai redzīgu, vai aklu? Vai ne Es, Tas Kungs? Un tagad ej! Es būšu ar tavu muti, un Es tev mācīšu, kas tev sakāms.”Bet Mozus sacīja: “Ak, Kungs, sūti taču ko sūtīdams!”

Paldies Dievam, ka beidzot Dieva žēlastībā Mozus paklausīja Dievam. Mozus izveda veselu tautu no verdzības 80 gadu vecumā. Šodien cilvēki ir verdzībā.

Laiks ir ļoti īss -kur pavadīsi mūžību?

Mēs dzīvojam īsu laiku zemes dzīvi. Pienāk laiks, kad miesa nolīdzināsies ar zemi, no kuras tā ir ņemta. Bet gars, dvēsele turpina dzīvot. Bet kur?

Atkl.gr.20;12-15 Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos; un tie tika tiesāti, ikviens pēc viņa darbiem. Arī nāvi un nāves valstību iemeta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve – uguns jūra. 15 Ja, kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā.

Vai tavs vārds ir ierakstīts Dzīvības grāmatā?

Tici vai netici, reiz būs tā diena, kur būs jāatskaitās par savu dzīvi. Aizejot no savas zemes dzīves neko vairs nevarēsi mainīt. Dieva meklēšana, glābšana vēl ir uz zemes.

Ap.d.4;12 Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits Vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.”

Tas pestīšanas vārds nav Marija, Allahs, Jehova, Mormoņi vai citi iztēlotie, lasītie varoņi. Nē! Tas Vārds ir Jēzus.

Pestīšana ir tikai Jēzū. Kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs, kas arī bija Izraēlas mācītājs.

Jņ.3;2-7 Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja Viņam: “Rabi, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā Tu dari, ja Dievs nav ar to.” Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” Nikodēms saka Viņam: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?” Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!
Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.
Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes.

Cilvēki katru minūti iet uz elli. Dievs prasīs atbildību no mums. Vai tava sirds neraud ka tik maz glābtu dvēseļu?Vai tu neaizdomājies par to? Vai gribi lai citi to dara tavā vietā? Nekad nesaki ka esi par vecu vai par jaunu. Pie Dieva nav gadi. Jebkurā vecumā Dievs grib lietot. Tāpēc Viņš ir izredzējis tieši tevi.

Kristieti, palaid brīvībā savējo. Jo tavās rokās ir brīnums cilvēku glābšana ,lai neaizietu pazušanā. Pazušana, tā ir mūžīgā elle. Esi paklausīgs Dieva Vārdam.

 

Mācītāja Terēze Ivaško