Viņa nepazīst Mani.

Sveicināti! Savas mātes piemiņai, turpinu mājaslapā ievietot savas mātes atmiņas, dievkalpojuma materiālus un citus rakstus.

Visas nedēļas garumā man nedeva mieru tā Kunga Vārdi: Viņa nepazīst Mani.

Katru nedēļu ( nedēļas vidū) notiek draudzes lūgšanas sapulces. Lūdzot par  Ritu, kas bija atnākusi no citas draudzes kopā ar savu vīru. Viņu kristiešu stāžs ir vairāk kā 40 gadi. Viņa bija pat apmeklējusi vairākus pazīstamus kalpotāju dievkalpojumus, tai skaitā arī apustuļa Muntjanu (Kijeva) bet dziedināšanu nesaņēma.

Ritas stāsts:,, Problēma man ir ar kājām. Man jau jaunībā māte teica, kad man ir nesmuki ceļi. Tad man viena zīlniece teica, kad man būs problēmas vecumdienās ar kājām. Un vēl manai mammai bija artroze locītavās un man tas arī ir mantots. Es zinu, ka Jēzus mani ir atpircis no tēviem mantotiem lāstiem, bet man vajag spēcīgu atbrīvošanu. Tu jau zini Terēz, ka mūsu draudzē netic šādai atbrīvošanai,,

Vakara lūgšanas sapulcē lūdzām par Ritu un viņas vīru. Vīrs gribēja saņemt no Tā Kunga brīvību no nikotīna un citām lietām. Lūgšanas laikā nekas nenotika, kas liecinātu par dziedināšanu, likās, ka pat Dievs nepieskārās. Viņas sejā bija lasāms: es taču visu zinu… Bībeles pantus pat no galvas.

Jā gan, Bībeles pantus no galvas… Pēc lūgšanām Rita man sacīja: vai tu nezināji ka jaunajā derībā arī ir rakstu vieta Lk.4;18? (jo es biju citējusi Jes 61;1-2) Tas bija tāds neuzticības mājiens.

Otrā dienā es biju noskumusi. Nācu Dieva priekšā lūgšanās un jautāju Dievam dārgajam Svētajam Garam: …kāpēc Rita nevar saņemt dziedināšanu?, jo viņa labi pazīst Kungs Tavu Vārdu? bet viņa nepazīst Mani,, sekoja atbilde no Tā Kunga caur Svēto Garu. Mani tas stipri uzrunāja, asara nobira pār vaigiem.

Mēs varam zināt visu Bībeli no galvas, bet nepazīt To Kungu un nepaliekam Viņā. Par to runāja arī Jēzus.

Jņ.15;7 Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. 

Jes.1;3 Vērsis pazīst savu īpašnieku un ēzelis sava kunga sili, bet Israēls tādas lietas nepazīst, Manai tautai nav par to nekādas izpratnes!” 

Ir kristieši kas ņem no Bībeles pantus un savus brāļus, māsas „sit,, ar rakstu pantiem. Darot sevi īpaši gudrus Dieva Vārda zināšanā. Vēl šodien es saņemu rakstu vietas no Bībeles kas man pastāvīgi sūta, manas dārgās māsas Kristū. Cenšas atrast piemērotu rakstu vietu, lai es kā Dieva kalps ,,neapmaldītos,,

 Jer.8; 7 Pat stārķis apakš debess zina savu laiku, un ūbele un bezdelīga, un dzērve ietur savu atnākšanas laiku, bet Mana tauta nepazīst Tā Kunga tiesas kārtību! 

Jer.5; 4 Tad es domāju: tādi ir tikai mazie nabaga ļaudis, tie ir neprātīgi, jo tie nepazīst Tā Kunga ceļus un sava Dieva prasības. 

Kā pazīt Dievu?

 Mūsu garīgā dzīve ir atkarīga no lūgšanām. Lūgšana Svētajā Garā ved tuvāk pie Dieva. Lūgšana nav tikai dod, dod un dod. Tev jābūt garīgam izsalkumam pēc Dieva. Bieži Dievs ievedīs tādos apstākļos, lai tu meklētu Viņa klātbūtni.

Nav svarīgi cik gadus tu esi Kristū, ja nav dziļas attiecības ar Dievu tad nav nekā. Vienā vārdā sakot – tu nepazīsti Viņu. Ir daudzas liecības dzirdētas, ka maz pazīst Bībeli bet ir dziļas mīlestības attiecības pie Tā Kunga kājām, tāpat kā Marijai. Diemžēl daudzi izvēlas Martas zūdīšanos.

Lk.10; 41,42 Bet Tas Kungs viņai atbildēja, sacīdams: “Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām.  Bet tikai vienas lietas vajag, Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta.” 

Kāpēc dzīvnieki brēc pēc ūdens?

P.S. 42; 2 Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis! 

 Tai brīdī kad briedis dabū ūdeni viņš pazaudē savu smaržu, un ienaidnieks viņu nevar atrast. Tas ir arī ar cilvēkiem ja viņi slāpst pēc Dieva viņi ir apsardzībā un „ ļaunie,, viņus nevar aizsniegt. Bet ne visi ir gatavi maksāt cenu.

P.S 143; 6 Es paceļu savas rokas pret Tevi, mana dvēsele tvīkst pēc Tevis kā izslāpusi zeme.

Lūgšana.

Ja tava sirds ir izslapusi, tad lūgšana būs atbildēta. Ir divas iespējas.

  1. Būt kā Marijai pie Jēzus kājām, sadraudzībā un Dieva mīlestībā.
  2.  Vai valdīt, skaldīt ar Dieva Vārdu pa labi un pa kreisi…

Diemžēl Dieva bērni lūdz maz 5, 10 minūtes un gaida brīnumus no Tā Kunga. Tā tas nedarbojas-pagarini savas lūgšanas. Lūdz un sagaidi Svētā Gara atnākšanu tevī, koncentrējies uz to. Lūgšana ir jāattīsta un to var panākt katru, dienu lūdzot vairāk.

 P.S.55;18 Vakaros, rītos un dienvidū es nopūtīšos un žēlošos, un Viņš uzklausīs manu balsi. 

 Kolos.4; 2 Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. 

  No problēmām, bēdām nevar iziet ja nemeklēsi Dievu.

 Rom.12;12 priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.

Pestīšana. (glābšana)

Neviens cilvēks citu vietā nevar mantot glābšanu. Katram personīgi ir jāpieņem Jēzu par savu Kungu. Ejot uz debesu mājām mēs tiksim pārģērbti baltās drēbēs. Aleluja!

2.Kor.5; 4,5 Šinī teltī būdami, mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība.  Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis, Viņš arī mums devis Garu par ķīlu. 

Atkl.3; 5 Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdu es apliecināšu Mana Tēva un Viņa eņģeļu priekšā. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm. 

Liecība: Jongi Čo stāstītais: Pēc kādas autoavārijas daudzi cilvēki bija aizgājuši bojā. Izdzīvotāji nebija. Visi mirušie bija ceļā uz ,, mūža mājām,, Kā nu kurš, kam uz zemes savu dzīvi bija veltījuši – Jēzum vai velnam. Arī kāda sieviete bija ceļā uz debesīm un viņa ieraudzīja uz sevis baltas drēbes, viņa bija pārģērbta taisnības drēbēs un Dievs teica: tev jāatgriežas atpakaļ uz zemes…. bet kāda cita mirušā – tai nebija taisnības baltās drēbes un viņa lūdza tai, kas bija ceļā atpakaļ uz zemes: samainīsimies ar drēbēm. Šī sieviete gribēja tās novilkt lai glābtu to otru sievieti, bet tas nebija novelkams.

Cits nevar mantot pestīšanu citu vietā.

1.Jņ.5; 12 Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības. 

Nekad neesi kā tās piecas „muļķa,, jaunavas.

Mt.25; 2 Bet piecas no tām bija ģeķīgas, un piecas bija gudras. 
3 Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi. 
4 Bet gudrās paņēma sev līdz ar lukturiem arī eļļu savos traukos. 
5 Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. 
6 Bet nakts vidū balss atskanēja: redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretim. 
7 Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. 
8 Bet ģeķīgās sacīja gudrajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. 
9 Bet gudrās atbildēja un sacīja: tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noeita labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. 
10 Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un, kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās, un durvis aizslēdza. 
11 Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja: kungs, kungs, atdari mums! 
12 Bet Tas atbildēja un sacīja: patiesi Es jums saku: Es jūs nepazīstu. 

Dārgais draugs, vēlos tev teikt: Esi kā Marija pie Jēzus kājām, esi kā briedis kas brēc pēc ūdens upēm, ak, Dievs, pēc Tevis! Lai tev ir lūgšanas dzīve patiesa. Lai nekad Dievs neteiktu: viņš vai viņa Mani nepazīst.

Bet lai Dievs saka tev: tu mani pazīsti, Es Esmu ar tevi.