Dieva bērniem ir vara.

Mēs zinām ka policijai ar rādāmo zizli ir vara apturēt automašīnas, lai pārbaudītu, regulētu ceļa satiksmi. Valsts valdībai ir arī  sava vara. Vecākiem ir sava attiecīga vara uz bērniem. Darba vadītājiem ir arī vara par savu darba nozari( bizness).

Bet kā ar kristiešiem? Daudzi kristieši nezin ka viņiem ir vara, ko Dievs ir devis.  Bet velns gan zin to,  ko Dieva bērni nezina ka  Dievs ir devis varu. Tāpēc velnam ir viegli pievilt, apzagt un apmuļķot kristiešus.

Jņ.10;10 Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu….

Vara ir Jēzū Kristū. Jņ.1;12 Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam,

Bieži mēs gaidām ka Jēzus padzīs no mums dēmonus. Bet Jēzus deva kristiešiem pilnvaras, lai mēs to darām paši.

Lk.9; 1-2 Sasaucis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva spēku un varu pār visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas.  Un Viņš tos izsūtīja sludināt Dieva valstību un dziedināt,

Vara nenāk sēdot mājās, vara nenāk no tava kaimiņa, bet gan  no varenā Dieva. Šodien cilvēki dzenas pēc pasaules varas, kurš lielāks, varenāks, gudrāks bet Dievu nemeklē. Jēzus īpaši teica:

 Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības;  jo viss, kas ir pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība – tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. ( 1.Jņ.2;15-16)

Diemžēl, daudzi uzskata ka Dieva nav, jo pasaulē ir viss kas vajadzīgs dvēselei. miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība…

Pastāstīšu kādu liecību:    Kāds puisis aiziet uz frizētavu matus apgriezt. Bet puisis kas bija pilns ar Dieva Vārdu un Svētā Gara svaidījumu pat sēžot krēslā neklusē bet sludina  frizierim evaņģēliju. Puisis pieceļoties no krēsla,  frizieris viņam saka: ,,Zini draugs, es tam neticu. Dieva nav. Ja būtu Dievs tad Viņš nepieļautu tās ciešanas kas notiek mums viss apkārt,, Frizieris turpina- nevainīgi cilvēki aiziet bojā, ciešanas un sāpes, kur tad mīlošais Dievs ir, ja Dievs būtu tad tas tā nenotiktu…,,

Puisis palika domīgs un lēni iziet arā pa durvīm. Bet aiz durvīm stāv gariem matiem noaudzis jaunietis. Jau pēc brītiņa abi stāv friziera priekšā.

,,Zini draugs, friziera tāda nav,, saka puisis, kas nupat bija pie viņa apgriezis savus matus. Frizieris nesapratnē jautā:,, kā nav?, kas tad es esmu?,,

Tad puisis rāda uz jaunieti, kas stāv viņam līdzās ar gariem matiem. ,,Friziera nav, jo redzi,viņa mati nav apgriezti,, 

Tad frizieris apskaitas un sacīja: ,,Viņš taču nenāk pie manis. Frizieris ir,,

,,Nu lūk, saka puisis: ,,Dievs ir, bet cilvēki nenāk pie Viņa…,,

Tad kad nāk pie Dieva tad viss mainās un tādi jautājumi vairs nav. Dzīve mainās, ciešanas pazūd, Dievs saviem bērniem dod varu un spēku stāvēt pretī ļaunajiem gariem,,

Jēzus teica: Lk.10; 19 Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs.

Mēs esam radīti īpašai misijai. Cik svarīgi būt vienmēr attiecībās ar Dievu. Svarīgi būt Jēzū Kristū. Tad katrs jutīs to kristīgo varu ko Jēzus ar savām asinīm mums ir devis. Tad, velns bēgs jo nevarēs pastāvēt mūsu priekšā, mūsu dzīvēs, jo Jēzus ir mūsos ar Svēto Garu.

Jūdas vēst.25.p. vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, godība, varenība, spēks un vara no mūžības, tagad un mūžu mūžos! Āmen.

Esam dzimuši  ķēniņu ģimenē. Tur kur Jēzus tur esam  mēs.

1.Pēt.2;9 Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā,

Atkl.1;6 un kas mūs darījis par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, Savam Tēvam, Viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos! Āmen!

Dieva žēlastībā esam izglābti un paaugstināti, mūsu pilsonība ir debesīs.

Ef.2; 6 Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs,

Tev jāzina kas tu esi. Ja nezini to ka vara ir dota, tad esi sātana sakauts. Tu esi debesu pilsonis jau apzīmogots šeit uz zemes. Mums ir jāzina savas pilnvaras.

Kāpēc tik daudzi domā ka Dievs viņu ir atstājis? Nezināšanas dēļ Dieva bērni iet bojā.

Hozejas 4;6  Un Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties.

Mūsu Kungs Jēzus. 1.Pēt.3;22 kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam kad Viņš uzkāpis debesīs un Viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki.

Jēzus mīlestības, paklausības, pazemības dēļ, Viņam ir paklausīgi eņģeļi varas un spēki. Mēs esam izrauti no velna varas., un esam iecelti Jēzus valstībā.

Kol.1;13 Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā.

 Velns arvien kā rūcoša lauva, velns tikai var rūgt un tas ir viss. Ir  jāzin sava vara Jēzū Kristū. Jēzus Uzvarētājs.

Kol.2;14,15 Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta.  Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām. 

Ef.6;10,11 Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām.

Mt.28;18-20  Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,  tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”

Vara, spēks atnāk pie Jēzus kājām. Pazemībā Viņa Vārdā.

Tev jāzina, ka velnam nav varas, tikai tad, kad tu velnam iedod varu.

Lasi Dieva Vārdu katru dienu. Dieva Vārds ir dzīvība un tajā ir vara un spēks ko Dievs ir devis mums ar Tā dārgā Jēra ( Jēzus ) asinīm.

Mums ir dota vara.

 

( Macītāja Terēze Ivaško)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *