Ticība darbos.

Ir daudz dzirdēts ka sludina to, ka pietiek tikai ticēt un esi jau debesīs savas ticības dēļ. Nekas nav jādara tikai tici, sēdi mājās šad tad paskaties uz debesīm un tikai tici. Jā, jā tikai tici un  būsi glābts.

Visa pasaule tic, ka ir kaut kas augstāks, varenāks. Vienalga kas tas būtu, bet galvenais ticēt.

Runājot ar vienu otru cilvēku uz ielas, arī viņi  tic ,,dieviņam,, Daudzi no viņiem pat saka: ,,Neuzbāžaties ar savu dievu, savu sektu, man ir savs dievs. Pietiek ar to ka es ticu, nav jau vienmēr jāiet uz baznīcu…TV arī daudz ko var redzēt. Tagad interesanti ir tās ekstrasensa cīņas. Katram savs dievs ir stiprāks. Visur ir dievs, vajag tikai ticēt,,

Dzirdot šādas atbildes, sirds noskumst. Daudzi domā ka viss ir kārtībā un pat nevēlas neko uzklausīt. Bet  negrib mācīties,negrib zināt patiesību, sevī liekas gudri esam.

Hozejas gr.4;6 Un Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties. Ja tu, priesteri, esi atmetis Dieva Vārdu, tad Es atmetīšu arī tevi, ka tu vairs nekalposi kā Mans priesteris. Tu aizmirsīsi sava Dieva baušļus, tāpēc Es aizmirsīšu tavus bērnus.

Svarīgi visiem Dieva bērniem pirmkārt  mācītājiem, priesteriem  nest evaņģēlija vēsti un runāt patiesību. Ka ir tikai viena ticība uz Jēzu Kristu kas atnes glābšanu, bet ir jāparāda sava ticība darbībā. Nav iespējams dzīvot tikai savās mājās un neveselīgi,,baroties,, no TV.

Protams ka tic visi, kaut kam, arī velns tic un dreb, ka ir Dievs. Tāda ticība dvēseli neglābs, bet tiks atvērtas durvis uz elli.

 

Kas jādara lai būtu glābti Jēzū Kristū. Vai pietiek tikai ticēt?  Šeit Jēzus skaidri runā un māca kas nonāks debesu valstībā. Mūsu ticība parādīsies darbos – labos un sliktos. Par to runāja Jēzus.

 Mt.25;31-34 Bet, kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas Viņa priekšā; un Viņš tās šķirs, kā gans šķir avis no āžiem, un liks avis pa Savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma.

 Ticība būs  redzama darbos.

Tikai ticības darbos redzama tava ticība. Apustulis Pāvels, kas uzrakstīja daļu Jauno derību, viņš tajā dzīvoja un tāpēc viņam bija ko teikt:

Jēk.2;17 Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva. 18 Bet gan kāds teiks: tev ir ticība, un man ir darbi. – Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. 19 Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb.

 

Ticība darbībā, neskatoties uz ciešanām, slimībām.

Bībelē teikts, ka bija kāda sieviete kas 12 gadus slimoja ar asiņošanu. Bija iztērējusi visu savu naudu pie ārstiem, bet palīdzības nebija nekādas. Tajā laikā viņa nevarēja rādīties cilvēkos, savas slimības dēļ. Asins tecēšana bija uzskatīta par nešķīstu.  Varēja viņu pat nomētāt ar akmeņiem.  Viņas guļas vieta, kur viņa bija pieskārusies bija nešķīsts.

 Bet šī sieviete nesēdēja mājās uz savas kušetes, bet spēra ticības soli. Viņa nesēdēja mājās raudādama: es ticu, es ticu, O Nē! Viņa  sekoja Jēzum un savā sirdī domāja, ka Jēzus viņu var dziedināt. Viņa tam ticēja un devās pie Viņa.

Mk.5;27-34 Šī, par Jēzu dzirdējusi, nāca ļaužu pulkā un aizskāra no mugurpuses Viņa drēbes, jo tā sacīja: “Ja vien Viņa drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela.” Un tūdaļ viņas asins avots izsīka un viņa manīja savās miesās, ka no tās kaites bija dziedināta. Un Jēzus tūdaļ, Sevī nomanīdams, ka spēks no Viņa izgājis, apgriezās ļaudīs un sacīja: “Kas Manas drēbes aizskāris?” Un Viņa mācekļi Viņam sacīja: “Tu redzi, ka ļaudis Tev spiežas virsū, un Tu saki: kas Mani aizskāris?” Un Viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījusi. Bet sieva, izbijusies un drebēdama, zinādama, kas ar viņu noticis, nāca un krita Viņa priekšā pie zemes un pateica Viņam visu patiesību. Bet Viņš uz to sacīja: “Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec vesela no savas kaites.”

Kas tad ir ticība? 

Tas kas tic, atzīst Jēzu par savu Kungu,  kas mīl tuvāko,  tas kas dara Dieva prātu ievērojot bauslības likumus, kas ir ierakstīts mūsu sirdīs. Darot šos darbus vienā vārdā tā ir TICĪBA.

1.Jņ. 5;1-2 Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis, un ikviens, kas mīl To, kas Viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no Viņa ir dzimis.  No tā mēs noprotam, ka mēs Dieva bērnus mīlam, kad mīlam Dievu un turam Viņa baušļus.

Pāvela pēdējie vārdi bija:

2.Tim.4;7 Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.

Bet ja nav darbi, tad kāpēc Pāvels to teica?

Pāvels darīja  darbus, lai sludinātu evaņģēliju,  lai pievestu pie Jēzus cilvēkus, jo pilnībā bija nodevies Tam Kungam. Ticība nav iekšējas jūtas, bet ticība ir darbībā. Ticība bez darbiem ir nedzīva.

 Jēzus redz mūsu ticību kas iet kopā ar darbiem. Redz ka cenšamies  patikt Viņam.

Jēzus teica: Mt.16;27 Jo Cilvēka Dēls nāks Sava Tēva godībā ar Saviem eņģeļiem, un tad Viņš ikkatram atmaksās pēc viņa darbiem. Ticība bez darbiem ir nedzīva.

 Atkl. gr..2;23 Viņas bērnus Es nonāvēšu. Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem.

Mēs tiksim atalgoti pēc darbiem.

 Atkl.22;12 “Redzi, Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem.

 Atk.20;12-13 Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos; un tie tika tiesāti, ikviens pēc viņa darbiem.

 

Dārgie brāļi un māsas, bez ticības nedzīvojiet. Lai ticībai līdzi nāk tavi darbi, kas nostiprina ticību ar taisnības darbiem.

 

Ēb.10;38-39 Bet Mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, Manai dvēselei nav labs prāts.”
Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.

Kristus mīlestībā mēs ejam no spožuma uz spožumu un to padara ticība darbībā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *