Lūgšana garīgā cīņa.

Dievs mums ir devis balsi lai izteiktu savu prieku, sāpi un visu to, kas mūs iepriecina vai kaitina. Ja esam neapmierināti, ko darām? 

Brēcam, raudam, skaļi saucam lūdzam. Bet citi savu sajūsmu vai bēdu neizsaka skaņās. Dievs mūs ir radījis dažādus sava veida raksturā.

Dievs deva Izraēlai apsolīto zemi. Bet tā bija jāieņem ar cīņu.

Ja dzīvē gribi ko sasniegt bez lūgšanām to nevaram. Protams, ir lietas ko pat nelūdzam, bet Dievs svētī. Dievs ir devis varu un spēku.

Cak4;6…ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Tas Kungs Cebaots. 

Dieva bērniem jāprot cīnīties, atņemt no velna ko nozadzis. Reizēm aizmirstam ka mums ir viss no Dieva dots lai uzvarētu. Atliek tikai lūgt.

Mt.7;7,8 Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.

( kamēr saņemam to lūdzam – laiks var būt pagarināts)

Dievs liek pašiem cīnīties, jo ir dota vara un spēks, Jēzus asiņu dēļ. Velns asaras nesaprot, bet saprot tikai garīgu spēku. Pietiek čīkstēt un teikt: ,,Dievs dod to un to, jo velns to ir atņēmis,, Dieva Vārds saka:

Ef.6;10-12 Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.

Mēs necīnāmies pret miesu un pret asinīm. Mēs cīnāmies pret ļaunajiem gariem kas ir pasaules telpā. Tas nozīmē, ka dēmoni ir pasaules telpā. Dēmoniem nav asinis nav miesa, bet viņi lieto cilvēkus kas seko viņiem un dara velna darbus (grēko)

Tāpēc Dieva bērniem kas ir nodevušies Dievam ir vara un spēks no Dieva.

Lk.10;19 Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs.

Ja Dievs ir devis apsolījumu, tev nav sēž mājās un jāgaida gadiem ilgi, bet cīnies lai saņemtu. Velns katrā ziņā gribēs to aizkavēt. Tā sēžot un gaidot atnāks 70, 80,90 gadi. Tad gaidot būsi jau noguris. Nekad nesaki ko Dievs paredzējis tas būs. Tā var gaidīt vēl 10, 20 gadus. Nomocīts, savārdzis, bet to var sasniegt jau tagad.

Katrs apsolījums ir jāieņem ar Dieva doto varu un spēku. Tāpat kā Izraēla apsolīto zemi ieņēma ar cīņu.

Bieži lūgšanās lūdzam: ,,Dievs iedod, Dievs palīdzi,…,, tai vietā kur varam sātanam pavēlēt Jēzus Kristus Vārdā iziet āra…

Dievs nesaudzē savus ienaidniekus (velnu), bet karavīrs iet cīņā. Jes.42;13,14 Tas Kungs nāk kā varonis, kā karavīrs Viņš uzsāk kara gaitu, Viņš liek atskanēt kara saucienam, Viņš nostājas kā varonis pret Saviem ienaidniekiem. Ilgi jo ilgi Es klusēju un valdījos, bet tagad Es kliegšu kā dzemdētāja, elsdams un pūzdams reizē.

Pēc tādas kareivīgas lūgšanas velns ir paralizēts. Tā arī atkaro savus tuviniekus garīgā cīņā.

Bet kā Jēzus lūdza? Ar stipru balsi Viņš lūdza.

Ēb.5;7,8 Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm 8 un, Dēls būdams, tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis.

Jērikas mūris arī sagruva ar stipru kliedzienu. Tas kliedziens ir no Gara, bet ne no miesas. Ja kliedzam uz velna no miesas tad tas ir velti. Stāvot pretim velnam ir jābūt Svētajā Garā. Velns un viņa dēmoni saprot tikai Gara spēku.

 

Tie kas lieto narkotikas, alkoholu, nikotīnu vai zog, melo, dzīvo netiklībā, viņam vajadzīga atbrīvošana no dēmoniem. Tie ir ļaunie gari kas viņus verdzina. Bet brīvs tiek tikai tad, kad cilvēks pats grib būt brīvs.

Izsaucot šo grēka gara vārdu āra un tas atsauksies, jo sauc dēmona vārdu. Katram šiem,,nešķīsteņiem,, ir savs vārds.

Daudz ģimenes šķiras – nav mīlestības. Tāpēc ka ir netiklības gars. Cilvēki dara pašnāvības. Tas ir pašnāvības dēmonu gars. Dēmoni ir jāpadzen. Mums nav jākaro ar cilvēkiem bet ar velnu. Jēzus Kristus Savā kalpošanas laikā dzina daudz dēmonus ārā. Kāpēc mēs baidāmies to darīt?

Bet ir problēma ka nav kas lūdz. Maz ir to kristieši, atbrīvošanas kalpošanā. Ko Dievs saka?

Jes.59;15 -17Tiešām, patiesība un uzticība ir pazudušas; kas piekāpjas ļaunuma priekšā, tas krīt par upuri neskaitāmiem laupītājiem. Tas Kungs to redzēja, un Viņam tas ļoti nepatika, ka nav vairs taisnības. Un Viņš redzēja, ka nav neviena, un brīnījās, ka nav aizstāvja; tad Viņam palīdzēja Viņa paša elkonis, un Viņa paša taisnība bija Viņam par balstu. Viņš apvilka taisnību kā bruņas un lika galvā pestīšanas bruņucepuri; Viņš tērpās atriebības drēbēs kā Savā ieroču tērpā un ietinās dusmu bargumā kā mētelī.

Kādas lūgšanas Dievs uzklausa?

Jēk.4;3 Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās.

Jņ.9;31 Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet, ja kāds ir dievbijīgs un dara Dieva prātu, to Viņš klausa.

Jņ.15;7 Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.

Dievs lieto tīrus traukus. Ja Viņa trauki ir netīri, tad velns no tā nebaidās un paliek dzīvot tajā vietā.

Tāpēc mīļie dzīvosim svēti un tīri lai varam būt tīri trauki Dieva rokās. Lai tie esam mēs, kurus Dievs lieto pie atbrīvošanas kalpošanas. Jo Viņš ir devis Savu vienīgo Dēlu lai dzīvotu Viņā un rosītos Viņā Jēzū Kristū.