Kāpēc daudziem kristiešiem grūti lūgt Dievu.

Ēb.11;6 Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā.

Maz kristieši no sirds lūdzas. Dievs uzklausa taisno lūgšanas. Tie kas lūdz pēc Dieva prāta. Lai zinātu Dieva prātu ir jālasa Dieva Vārds un tā ir Bībele. Dievs uzklausa un saņemam atbildi par ko esam lūguši.

1. Jņ.5;14,15 Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. Ja zinām, ka Viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši.

Daudzi saka, ka tic un mīl Dievu, bet netuvojas, nemeklē Dieva prātu, nemeklē Dieva tuvumu, jo nav tuvas attiecības ar Dievu. Tikai diemžēl virspusējas. Ja no sirds mīl Dievu, tad gribēs vairāk piedzīvot Dievu un lūgšanas laikā neskatīsies pulkstenī vai jau nav ilgi lūgts. Ja lūgšanas laikā nepiedzīvo Dieva tuvumu, tad gribas ātrāk beigt lūgt un skriet savos darbos. Bieži vien lūgšanas laikā pa galvu jaucas visas darba rūpes vai ikdienas nepadarītie darbi.

Padomā vai Dievam tas patīk? Dievs grib tevi vairāk, tāpēc Dievs devis mums Svēto Garu kā palīgu lai piedzīvotu Jēzu.

Tāpēc daudziem kristiešiem ir grūti lūgt Dievu, jo nav laika.

Ja ģimenē vīram un sievai nav tuvas attiecības, kas notiek? Iestājas ,,ledus laikmets,,

Pie Dieva ir tas pats. Viens no svarīgiem Dieva baušļiem .

Mk.12;30 Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.

Mēs gribam redzēt brīnumus, dziedināšanas, bet ja nav no sirds nodošanās Dievam, no kurienes tas var atnākt?

Apustulis Pāvels teica:

1.Tim.2; 1 Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem,

Tātad, vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas.

Nepametiet sapulces. Šodien uz dievkalpojumiem daudzi nenāk, jo ir mājās internets. Skatās televizoru un virina ledusskapja durvis…

Padomā, kā bija agrāk kad nebija tāds internets? Cilvēki ar kājām mēroja daudzus kilometrus lai nokļūtu uz Dieva namu. Kā arī ar zirdziņiem brauca desmitiem kilometru visi ar savu ģimeni.

Kāpēc šodien kad daudziem Dieva nams ir ,,pie deguna,, tuvumā, slinko un paliek mājās vai iet ,,haltūru,,lai nopelnītu tajā dienā lielo naudu. Tad jājautā kas ir pirmā vietā? Šāda darbība patīk velnam, lai pagrieztu muguru tālāk no Dieva.

Tavi labie darbi nepalīdzēs arī lasītās grāmatas par svētumu ja nav lūgšanas, attiecības tuvas ar Dievu. Jēzus izdarīja visu lai personīgi satiktos ar Viņu tu savās tuvās lūgšanās.

Daudzi arvien saka: ka nav laikabērni, ģimene, pusdienas restorāns, tikšanās, bizness…

Bet kas paliek Dievam? Ieklausies, Dievs darīs starpību kas viņam kalpo un kas Viņam nekalpo.

Noas plūdos. Ēda, dzēra…

Lk.17; 26-30 Un, kā tas bija Noas dienās, tā arī būs Cilvēka Dēla dienās: ēda, dzēra un precējās, līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus iznīcināja. Kā tas bija Lata dienās: ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja; bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs lija no debesīm un visus iznīcināja. Tāpat būs tai dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls.

Jēzus soļi jau dzirdami. Statistika rāda ka 80% cilvēki tic Dievam un lielākā daļa sevi sauc par kristiešiem. Bet kāpēc nav lūgšanas dzīve no sirds?

( Mans skatījums ka īsie kristieši varētu būt tikai 20-15% kas patiesi nodevušies Dievam)

Ja Dievs nav pirmā vietā, tad protams, lūgt Dievu kristiešiem ir ļoti grūti. Daudzi nelūdz, sakot ka Jēzus neatbild. Ar kādu sirdi tad lūdz?

Mr.7; 7,8 Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.

Lūgšanai jābūt pastāvīgai. Ja nav lūgšanas dzīve tad esi pakļauts – gaisa valsts valdnieka garam ( velnam), kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. No tā ceļas apvainojums, nepiedošanu, dusmas utt.

Sātans zin ka lūgšanai ir liela nozīme. Tā viņš arī Jēzu kārdināja, izaicināja lai Jēzus viņu pielūdz.

Kādas attiecības ir ar Dievu tev?

Atrod sev dzīvu draudzi, kur notiek regulāras lūgšanas. Esi kristietis kas meklē dziļas, tuvas attiecības ar Dzīvo Tēvu, Dēlu,un dārgais Svētais Gars palīdzēs, pievedīs pie Dieva troņa.

Esi tas kristietis, kuram nav grūti lūgt Dievu, bet gan, katru dienu lai tā ir kā dzīvības maize.

Mācītāja Terēze Ivaško