Izturi ciešanas līdz galam.

Šodien tik daudz kristieši cieš no slimībām, pārbaudījumiem, sāpēm, depresijas, zaudējumiem.

Jēzus teica; Mt.24;13 Bet, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts.

Ne visi var izturēt līdz galam. Kāpēc ne visi?

Tikai tāpēc, ka nav pilnīga nodošanās Dievam. Tāpēc, ka nepazīst savu Radītāju. Jo Dievs saka, ka viņš neuzliek vairāk ciešanas ko cilvēks nevar panest. Dieva Vārds neapsola, ka ciešanu nebūs.

Jņ.16;33 To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!”

Jēzus nekad neteica, ka mums nebūs bēdas un ciešanas.

Kā tu satiec savu tuksnesi?

Piemēram: ārsts pasaka ka tev ir vēzis. Daudzi patiesībā nenomirst no vēža, bet bailēm, depresijas ka ir vēzis. Bet ja esi Jēzū Kristū, bailes nav jo visa dzīve ir atdota Tam Kungam.

Daudzu gadu atpakaļ ārsti nedrīkstēja slimniekam pateikt ka ir vēzis, lai netraumētu.

Dievs ieved tuksnesī, tev ir izvēle izturēt līdz galam, vai teikt: tas nav priekš manis pārņemot naidu pilnu, gan pret līdzcilvēkiem un pat apvainojot Dievu un neizejot no sarūgtinājumiem. Tāds cilvēks aiziet bojā. Bet kas iztur līdz galam, pateicībā uz Dievu no tuksneša iziet pilnīgi izmainīti. Tādus Dievs var lietot spēkā un tāds cilvēks var palīdzēt arī citiem iznest ciešanas un sāpes. Nav jāgriežas pie pasaules psihologiem..

Rom;5;3 Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību,

Daudzi domā ka ciešanas ir grēku dēļ. Ne vienmēr tas tā ir. Daudzi negrib ciest bet dzīvot tikai labklājībā, priekā un laimē.

Nekad nepaļaujies uz sevi. Beidz sevi žēlot. Paļaujies ticībā tikai uz Dievu. Nekad nešaubies, uzticies Dievam, neatkarīgi kādā garīgā tuksnesī esi. Jo tas rada izturību. Saku vēlreiz: Dievs grib lietot tevi Savam darbam.

2.Tim.4; 5 Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.

Ja Jēzus cieta arī mums nākas ciest, lai grēcīgā miesa nomirtu un mūsos dzīvotu Jēzus.

Ēb.5;7 Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm

Ja Dievs mīl, kāpēc jācieš?

Vai mēs savus bērnus neperam par viņu palaidnībām? Vai tāpēc mēs viņus nemīlam?

Ēb.12;6,7 Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem. – Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca?

Lūk tā, Dievs mūs ļoti mīl, lai mēs nepazustu, lai sātans mūs neiznīcinātu. Dievam ir labs prāts uz mums.

Sal.p.3;12 jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu.

Paskatāmies uz Pāvela dzīvi un viņa kalpošanu. Visiem mums patīk lasīt apustuļa darbus. Lasīt par zīmēm un brīnumiem.

Bet bez ciešanām un pazemības, Dievs nevar lietot, jo ir daudz mūsos ES.

Dievs teica Ananijam:

Ap.d.9;15-16 Bet Tas Kungs viņam sacīja: “Ej, jo viņš Man ir izredzēts ierocis nest Manu Vārdu tautu, ķēniņu un Israēla bērnu priekšā. Jo Es viņam rādīšu, cik daudz viņam Mana Vārda dēļ jācieš.”

Pāvela dzīve bija pilna ciešanas. Bet ciešanās viņš slavēja Dievu un dziedāja slavas dziesmas Dievam. Arī tavām ciešanām, tavam tuksnesim Dievam ir mērķis- izturi līdz galam.

TAD KAD GRĒKS MIESĀ MIRST, Jēzus dzīvība paliek mūsos,Jēzus mūsos.

Nekad netiesā kristieti redzot ka tas cieš slimībās, sāpēs un ciešanās. Tev nebūs meklēt viņu grēkus. Dievs viņu gatavo savai slavai, lieliem Dieva darbiem. Izturi ciešanas līdz galam, bez ticības paļāvības uz Dievu nav iespējams izturēt.

Izturi ciešanas līdz galam, lai Dieva godība apsedz tevi.

Tikai pie izmainīta rakstura tuksnesī to var izturēt līdz galam, jo Dievs ir ar tevi. Pirmie kristieši, izturēja un arī mēs to varam.

Ēb.11; 36-37 Citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitienus, pat arī važas un cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciezdami, spaidīti, mocīti;

Caur tuksnesi tu tiec izmainīts.

Jēk.1;2-4 Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.

Meklē Dieva prātu, arī tad, kad esi bēdīgs, un sirdī nav prieka. Paļaujies tikai uz Jēzu Kristu, tad ciešanu nasta būs viegla, jo Dievs ir ar tevi.

 

Mācītāja Terēze Ivaško)