Jēzus asins spēks

Sveicināti! Savas mātes piemiņai, turpinu mājaslapā ievietot savas mātes atmiņas, dievkalpojuma mateiālus un citus rakstus, kurus esmu atradis mātes atstātajās piezīmēs. Ceru, ka “Kristusliecinieks” draudze un vadība mani nenosodīs. Zemāk raksts.

 

Jēzus asins spēks. Krusts.

Mēs dziedam dziesmas, sludinām par Jēzu, vai tas ir viss? Kristieši  maz zina par Jēzus asinīm.  Mēs esam atpirkti ne ar zeltu, ne ar sudrabu , bet ar Jēzus asinīm.

Ļaunums nāk no elles, no velna. Jņ.10;10

Dzimtas asinis, iet no paaudzes uz paaudzi. Tad, kad mēs piedzimstam – mantojam iepriekšējās paaudzes asinis. Tās ir nodotas. Ja dzimtas koks bija lāsts to saņem nākošā paaudze.( ja tas netika izārdīts).

Liecība.( eksperiments) Cilvēkam tika nedaudz noņemtas asinis traukā. Trauks novietots otrā telpā. Cilvēks skatās šausmu f-mu. Asins traukā maina krāsu…

Ko tu iegūsti no Jēzus asinīm.

  1. Aizsardzību.( kā bruņas) Ģimenē, Darbā. Sev. utt Rom.13;14 bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās.

Aizsardzības bruņas darbojas taisnībā dzīvojot. Ef.6;14 Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās,

Dzīvojot patiesībā, gaismā Jēzus asinis glāb no visa 1.Jņ.1;7 Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Piesaucot Jēzus asinis velns bēg. Kristieši nezina par asinīm un velnam tas patīk. Visa garīgā pasaule redz, ka uz tevis ir Jēzus asinis. Dieva eņģeļi redz. Dēmoni to redz. Viņi uzbrūk, ja tu nezini nozīmi par Jēzus asinīm, jeb ir mazas zināšanas par to.

Atklāsme par Jēzus asinīm atvērs jaunas durvis. Jēzus ir jaunās derības starpnieks, kas mums ir sagādājis glābšanu.

Eb.9;12,15 ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar Savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. 15 Un tādēļ Viņš ir Jaunās Derības starpnieks, lai, pēc tam, kad Viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicinātie saņemtu apsolīto mūžības mantojumu.

Derība tika slēgta ar Jēzus asinīm.

 Vakarēdiens, ko Jēzus teica: asinis tiek izlietas grēku piedošanai. 

Lk.22;.20 Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena, sacīdams: “Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs, kas par jums top izlietas.”  

Baudot Jēzus asinis tā ir mūžīgā dzīvība. Jņ.6;54 Kas bauda Manu miesu un dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā.

2. Jēzus asiņu dēļ, izlieto asiņu dēļ vara par nešķīstiem gariem.

Lk.10;19 Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs.

Dziedināšana notiek caur Jēzus asinīm.: Ar Viņa brūcēm esam dziedināti. (Jes.53;5)

Jēzus asins lāse var iznīcināt visu elles valstību. Atkl.gr.12;10-12

 

(Macītāja Terēze Ivaško)

Autors: Aivis Ivaško

eksperts