Svētais Gars ir Dieva klātbūtne

Sveicināti! Savas mātes piemiņai, turpinu mājaslapā ievietot savas mātes atmiņas, dievkalpojuma materiālus un citus rakstus, kurus esmu atradis mātes atstātajās piezīmēs. Ceru, ka “Kristus liecinieks” draudze un vadība mani nenosodīs. Zemāk raksts.

Svētais Gars ir Dieva klātbūtne.

Nav svarīgi kas notiek pasaulē, bet svarīgi ko šodien dara Svētais Gars. Bez Svētā Gara kristietis garīgi izžūst… Jēzus dziedināja, atbrīvoja un neviens neticēja Viņam Tas tāpēc, ka Svētais Gars vēl nebija pilnībā izlējies par cilvēkiem.
Pacelt mirušos, iet pa ūdens virsu tas ir spēks. Ne ar spēku ne ar varu, bet ar Tā Kunga Garu.
Tāpēc Jēzus teica: Jāņa 16;7,8 Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums. Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.
Svētais Gars piecēla Lāceru no mirušajiem. Jņ.11;32-45 ,, Lācer nāc ārā,, otrā dienā ar Jēzu viņi ēda pusdienas.
Bez Svētā Gara mūsu cilvēciskā sirds nemainās. Svētais Gars atnes Jēzus klātbūtni. Mēs bez Svētā Gara nepazītu Jēzu.
Šodien islāms ienāk Eiropā. Vai tu to zini? Musulmaņi lūdz vairāk nekā lūdz kristieši. … mūsos ir Svētais Gars. Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir trīs personas, bet 1 Dievs. Mums ir Gars + Dvēsele +ķermenis (dzīvo manī) Mēs dzīvojam uz zemes.
Eņģeļiem nav dvēseles, viņi nevar dot atklāsmes. Viņi nekad neteiks: Es mīlu Tevi. Eņģeļi ir kalpotāji. Eņģeļi zina tikai to , ka Dievs rūpējās par mums. Eņģeļi ir Dieva sūtņi kurus izsūta mums palīdzēt.
Lk.4;10 Jo stāv rakstīts: Viņš dos Saviem eņģeļiem pavēli Tevis dēļ pasargāt Tevi.
Tikai mēs esam radīti Dieva līdzībā. Svētam Garam nav kontakts ar miesu, bet ar Tavu garu.
Dieva klātbūtnei nekas nav kopējs ar spēku. Dieva klātbūtne ir Dieva slava. Ja gribi redzēt Tēvu un Svēto Garu skaties uz Jēzu. Viņš ir Dieva klātbūtne un Viņa slava. Kopā mēs jūtam Dieva spēku.
Jņ.14;16-18 Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums.
Pieņemot Jēzu ,Svētais Gars satikās ar mūsu garu un savienojās kopā. Nav iespējams aiziet no Dieva, ja esi ar Svēto Garu. Dievs atklāj sevi caur Svēto Garu.

*Zemojoties, lasot Dieva Vārdu -Jēzus dzīvo Savā Vārdā.* Dieva klātbūtne atnes mieru caur lūgšanām pazemībā.
Ādams un Ieva neredzēja ka ir kaili, jo bija apklati ar Dieva slavu. Ieejot Dieva svaidījumā, Dieva slavā ,tad neredzēsi sevi.
Habakuka 3;4 Viņa mirdzums izlaužas un laistās kā saules spožums, gaismas stari nāk no Viņa rokām, tur slēpjas Viņa vara. Grēkojot pazūt Dieva klātbūtne Svētā

Gara svaidījums.
Ko tu redzi? Svētais Gars darīs to ko tu redzi. Dievs grib ievest tevi jaunā līmenī. Dēmoni baidās no svaidījuma.
Piemēram:Ja es te kaut ko darītu, atnest no ielas dubļus, iespļautu, uzsmidzinātu šo ūdeni… Ko tu teiktu par to? Vai tu ticētu? 🙂
Jņ.9;6,7 To sacījis, Viņš spļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm un sacīja viņam: “Ej, mazgājies Ziloas (tulkojumā: sūtītais) dīķī!” Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs.
Aklais Barimejs. Mk.10;51,52 Un Jēzus griezās pie tā un sacīja: “Ko tu gribi, lai Es tev daru?” Bet aklais Viņam sacīja: “Rabuni, ka es varētu redzēt.” Un Jēzus tam sacīja: “Ej, tava ticība tev palīdzējusi.” Un tūdaļ tas kļuva redzīgs un pa ceļu Viņam sekoja.
Svētais Gars pieskaras slimībai un cilvēks ir dziedināts.
Mums jābūt ar Sv. Garu sadraudzībā (lūgšanā) no rītus tā, ka visā dienas garumā jūti Viņa klātbūtni. Tavās domās…
Dievs izsūta eņģeli, lai pateiktu Caharijam:
Lk.1;13 Bet eņģelis uz viņu sacīja: “Nebīsties, Caharija, jo tava lūgšana ir paklausīta, un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņa vārdu sauksi: Jānis. 14 Un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu. 15 Jo viņš būs liels Tā Kunga priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un Svētais Gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. 16 Un daudzus Izraēla bērnus viņš atgriezīs pie Tā Kunga, viņu Dieva.
Te mēs atkal redzam, ka Svētais Gars tika izsūtīts lai Dieva bērni atgriežas.
Bez Svētā Gara palīdzības pat Jēzus nevarēja dziedināt.
Lk.3;16…..( Jānis Kristītājs teica) Tas jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni.
Ap.d.10;38 ka Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu.
Svētais Gars ir iecēlis tevi par sargu draudzē, jo tas ir Jēzus īpašums, kas ar asinīm iegūts.
Ap.d.20;28 Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu.

No macītājas Terēze Ivaško darba materiāliem.

Autors: Aivis Ivaško

eksperts