Draudze.

Evaņģēlisko Kristiešu Draudze tika reģistrēta 2015.gadā, 10. martā. Draudzes
nosaukums ,,Kristus Liecinieks,, dzima daudz gadu agrāk jo Dievs uzrunāja: Tu
esi ,,Kristus Liecinieks,,
Pirms draudzes dzimšanas, sākums bija ar mazu mājas grupas šūniņu. Tie bija
kristieši kas no sirds mīl Dievu un seko Glābējam – Jēzum Kristum.
Draudze ir evaņģēlisko kristiešu draudze, kas darbojas autonomi un nepieder
nevienai reliģiskai savienībai. Draudzes pamatmācība ir saskaņā ar Bībeli –
Veco un Jauno Derību, kas ir augstākā autoritāte.
Draudze ir ka viena liela ģimene un katram ir savs dzīves stāsts. Mūs vieno
Kristus mīlestība un viens mērķis būt patiesiem, godīgiem un piepildīt Dieva
aicinājumu kam esam aicināti. Tur nav atšķirības ne vīrietis ne sieviete jo esam
Jaunas derības Dieva bērni kas kalpo Svētajā Garā, bet ne miesā. Dievs ir Gars
un draudze ir aicināta pielūgt Garā un patiesībā. ( Jņ.4;24)
Galat.3;28 Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne
vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.