Izturi ciešanas līdz galam.

Šodien tik daudz kristieši cieš no slimībām, pārbaudījumiem, sāpēm, depresijas, zaudējumiem.

Jēzus teica; Mt.24;13 Bet, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts.

Ne visi var izturēt līdz galam. Kāpēc ne visi?

Tikai tāpēc, ka nav pilnīga nodošanās Dievam. Tāpēc, ka nepazīst savu Radītāju. Jo Dievs saka, ka viņš neuzliek vairāk ciešanas ko cilvēks nevar panest. Dieva Vārds neapsola, ka ciešanu nebūs.

Jņ.16;33 To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!”

Jēzus nekad neteica, ka mums nebūs bēdas un ciešanas.

Kā tu satiec savu tuksnesi?

Piemēram: ārsts pasaka ka tev ir vēzis. Daudzi patiesībā nenomirst no vēža, bet bailēm, depresijas ka ir vēzis. Bet ja esi Jēzū Kristū, bailes nav jo visa dzīve ir atdota Tam Kungam.

Daudzu gadu atpakaļ ārsti nedrīkstēja slimniekam pateikt ka ir vēzis, lai netraumētu.

Dievs ieved tuksnesī, tev ir izvēle izturēt līdz galam, vai teikt: tas nav priekš manis pārņemot naidu pilnu, gan pret līdzcilvēkiem un pat apvainojot Dievu un neizejot no sarūgtinājumiem. Tāds cilvēks aiziet bojā. Bet kas iztur līdz galam, pateicībā uz Dievu no tuksneša iziet pilnīgi izmainīti. Tādus Dievs var lietot spēkā un tāds cilvēks var palīdzēt arī citiem iznest ciešanas un sāpes. Nav jāgriežas pie pasaules psihologiem..

Rom;5;3 Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību,

Daudzi domā ka ciešanas ir grēku dēļ. Ne vienmēr tas tā ir. Daudzi negrib ciest bet dzīvot tikai labklājībā, priekā un laimē.

Nekad nepaļaujies uz sevi. Beidz sevi žēlot. Paļaujies ticībā tikai uz Dievu. Nekad nešaubies, uzticies Dievam, neatkarīgi kādā garīgā tuksnesī esi. Jo tas rada izturību. Saku vēlreiz: Dievs grib lietot tevi Savam darbam.

2.Tim.4; 5 Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.

Ja Jēzus cieta arī mums nākas ciest, lai grēcīgā miesa nomirtu un mūsos dzīvotu Jēzus.

Ēb.5;7 Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm

Ja Dievs mīl, kāpēc jācieš?

Vai mēs savus bērnus neperam par viņu palaidnībām? Vai tāpēc mēs viņus nemīlam?

Ēb.12;6,7 Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem. – Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca?

Lūk tā, Dievs mūs ļoti mīl, lai mēs nepazustu, lai sātans mūs neiznīcinātu. Dievam ir labs prāts uz mums.

Sal.p.3;12 jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu.

Paskatāmies uz Pāvela dzīvi un viņa kalpošanu. Visiem mums patīk lasīt apustuļa darbus. Lasīt par zīmēm un brīnumiem.

Bet bez ciešanām un pazemības, Dievs nevar lietot, jo ir daudz mūsos ES.

Dievs teica Ananijam:

Ap.d.9;15-16 Bet Tas Kungs viņam sacīja: “Ej, jo viņš Man ir izredzēts ierocis nest Manu Vārdu tautu, ķēniņu un Israēla bērnu priekšā. Jo Es viņam rādīšu, cik daudz viņam Mana Vārda dēļ jācieš.”

Pāvela dzīve bija pilna ciešanas. Bet ciešanās viņš slavēja Dievu un dziedāja slavas dziesmas Dievam. Arī tavām ciešanām, tavam tuksnesim Dievam ir mērķis- izturi līdz galam.

TAD KAD GRĒKS MIESĀ MIRST, Jēzus dzīvība paliek mūsos,Jēzus mūsos.

Nekad netiesā kristieti redzot ka tas cieš slimībās, sāpēs un ciešanās. Tev nebūs meklēt viņu grēkus. Dievs viņu gatavo savai slavai, lieliem Dieva darbiem. Izturi ciešanas līdz galam, bez ticības paļāvības uz Dievu nav iespējams izturēt.

Izturi ciešanas līdz galam, lai Dieva godība apsedz tevi.

Tikai pie izmainīta rakstura tuksnesī to var izturēt līdz galam, jo Dievs ir ar tevi. Pirmie kristieši, izturēja un arī mēs to varam.

Ēb.11; 36-37 Citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitienus, pat arī važas un cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciezdami, spaidīti, mocīti;

Caur tuksnesi tu tiec izmainīts.

Jēk.1;2-4 Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.

Meklē Dieva prātu, arī tad, kad esi bēdīgs, un sirdī nav prieka. Paļaujies tikai uz Jēzu Kristu, tad ciešanu nasta būs viegla, jo Dievs ir ar tevi.

 

Mācītāja Terēze Ivaško)

Kāpēc daudziem kristiešiem grūti lūgt Dievu.

Ēb.11;6 Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā.

Maz kristieši no sirds lūdzas. Dievs uzklausa taisno lūgšanas. Tie kas lūdz pēc Dieva prāta. Lai zinātu Dieva prātu ir jālasa Dieva Vārds un tā ir Bībele. Dievs uzklausa un saņemam atbildi par ko esam lūguši.

1. Jņ.5;14,15 Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. Ja zinām, ka Viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši.

Daudzi saka, ka tic un mīl Dievu, bet netuvojas, nemeklē Dieva prātu, nemeklē Dieva tuvumu, jo nav tuvas attiecības ar Dievu. Tikai diemžēl virspusējas. Ja no sirds mīl Dievu, tad gribēs vairāk piedzīvot Dievu un lūgšanas laikā neskatīsies pulkstenī vai jau nav ilgi lūgts. Ja lūgšanas laikā nepiedzīvo Dieva tuvumu, tad gribas ātrāk beigt lūgt un skriet savos darbos. Bieži vien lūgšanas laikā pa galvu jaucas visas darba rūpes vai ikdienas nepadarītie darbi.

Padomā vai Dievam tas patīk? Dievs grib tevi vairāk, tāpēc Dievs devis mums Svēto Garu kā palīgu lai piedzīvotu Jēzu.

Tāpēc daudziem kristiešiem ir grūti lūgt Dievu, jo nav laika.

Ja ģimenē vīram un sievai nav tuvas attiecības, kas notiek? Iestājas ,,ledus laikmets,,

Pie Dieva ir tas pats. Viens no svarīgiem Dieva baušļiem .

Mk.12;30 Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.

Mēs gribam redzēt brīnumus, dziedināšanas, bet ja nav no sirds nodošanās Dievam, no kurienes tas var atnākt?

Apustulis Pāvels teica:

1.Tim.2; 1 Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem,

Tātad, vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas.

Nepametiet sapulces. Šodien uz dievkalpojumiem daudzi nenāk, jo ir mājās internets. Skatās televizoru un virina ledusskapja durvis…

Padomā, kā bija agrāk kad nebija tāds internets? Cilvēki ar kājām mēroja daudzus kilometrus lai nokļūtu uz Dieva namu. Kā arī ar zirdziņiem brauca desmitiem kilometru visi ar savu ģimeni.

Kāpēc šodien kad daudziem Dieva nams ir ,,pie deguna,, tuvumā, slinko un paliek mājās vai iet ,,haltūru,,lai nopelnītu tajā dienā lielo naudu. Tad jājautā kas ir pirmā vietā? Šāda darbība patīk velnam, lai pagrieztu muguru tālāk no Dieva.

Tavi labie darbi nepalīdzēs arī lasītās grāmatas par svētumu ja nav lūgšanas, attiecības tuvas ar Dievu. Jēzus izdarīja visu lai personīgi satiktos ar Viņu tu savās tuvās lūgšanās.

Daudzi arvien saka: ka nav laikabērni, ģimene, pusdienas restorāns, tikšanās, bizness…

Bet kas paliek Dievam? Ieklausies, Dievs darīs starpību kas viņam kalpo un kas Viņam nekalpo.

Noas plūdos. Ēda, dzēra…

Lk.17; 26-30 Un, kā tas bija Noas dienās, tā arī būs Cilvēka Dēla dienās: ēda, dzēra un precējās, līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus iznīcināja. Kā tas bija Lata dienās: ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja; bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs lija no debesīm un visus iznīcināja. Tāpat būs tai dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls.

Jēzus soļi jau dzirdami. Statistika rāda ka 80% cilvēki tic Dievam un lielākā daļa sevi sauc par kristiešiem. Bet kāpēc nav lūgšanas dzīve no sirds?

( Mans skatījums ka īsie kristieši varētu būt tikai 20-15% kas patiesi nodevušies Dievam)

Ja Dievs nav pirmā vietā, tad protams, lūgt Dievu kristiešiem ir ļoti grūti. Daudzi nelūdz, sakot ka Jēzus neatbild. Ar kādu sirdi tad lūdz?

Mr.7; 7,8 Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.

Lūgšanai jābūt pastāvīgai. Ja nav lūgšanas dzīve tad esi pakļauts – gaisa valsts valdnieka garam ( velnam), kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. No tā ceļas apvainojums, nepiedošanu, dusmas utt.

Sātans zin ka lūgšanai ir liela nozīme. Tā viņš arī Jēzu kārdināja, izaicināja lai Jēzus viņu pielūdz.

Kādas attiecības ir ar Dievu tev?

Atrod sev dzīvu draudzi, kur notiek regulāras lūgšanas. Esi kristietis kas meklē dziļas, tuvas attiecības ar Dzīvo Tēvu, Dēlu,un dārgais Svētais Gars palīdzēs, pievedīs pie Dieva troņa.

Esi tas kristietis, kuram nav grūti lūgt Dievu, bet gan, katru dienu lai tā ir kā dzīvības maize.

Mācītāja Terēze Ivaško