Ziedojumiem

Evaņģēlisko Kristiešu Draudze  ,,Kristus Liecinieks,,

            Ziedojumu konts.

     Draudzes reģ. Nr.40801052265

    A S Swedbank, LV87HABA0551050188191  

Būsim pateicīgi par katru ziedojumu. Ar to Jūs atbalstāt Dieva darbu, pasludināt evaņģēliju, lai daudzi dzirdētu glābšanas vēsti. Jēzus Kristus soļi jau dzirdami.

Atkl.22; 12,13 “Redzi, Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem.  Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals.